Fel!

Impresszum és Adatkezelés

IMPRESSZUM

Cégnév: UDEMX Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 33.

E-mail cím: [email protected]

Web: http://www.udemx.eu

A céget bejegyző hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 06-09-022329

Adószám: 14801213-2-06

Tárhelyszolgáltató: FORPSI (BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 36. 1. em. 8., [email protected])

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő adatai:

Cégnév: UDEMX Szoftverfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 33.

Cégjegyzékszám: 06-09-022329

Adószám: 14801213-2-06

Főtevékenysége: 6201. Számítógépes programozás

Képviselő: Dénes Zsolt ügyvezető

Web: http://www.udemx.eu

E-mail cím: [email protected]

2. Tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az érintettek számára közérthető formában és áttekinthető módon információt biztosítson személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

3. Az adatkezelés általános célja

Megállapodás ügyfeleinkkel, partnereinkkel, a szerződések teljesítése, valamint számviteli bizonylatok kiállítása.

4. Kezelt adatok
Szerződéses kapcsolatok

Érintettek: Minden természetes személy, aki velünk szerződést köt, vagy a szerződésben a másik szerződő fél társaság képviselőjeként, kapcsolattartójaként szerepel.

Adatkezelés célja: Szerződéskötés és a szerződés teljesítése.

Szerződéses kapcsolatok

Az adatkezelés folyamata: A megrendelés, vagy szerződéskötés során a partner által megadott adatokat felhasználjuk, azokat a szerződéses kapcsolat tartama alatt kezeljük, kizárólag a szerződés teljesítése és kapcsolattartás céljából.

Számlázás

Érintettek: Minden egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély, aki velünk szerződést köt

Adatkezelés célja: Számviteli törvény szerinti bizonylat kiállítása.

Az adatkezelés folyamata: Egyéni vállalkozó, illetve számlaképes magánszemély partnereink esetében a bizonylatok tartalmaz(hat)nak személyes adatot. Ezeket az iratokat 8 évig megőrizzük a Számviteli törvény előírásainak megfelelően.

Üzletfejlesztési célú adatkezelés

A Társaság potenciális üzleti partnereinek az adatait kezeli későbbi kapcsolatfelvétel céljából, névjegykártya átadásával, vagy más kifejezett hozzájárulás megadásával. Ha üzleti kapcsolat nem jön létre, az adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával kezelheti. Az érintettnek bármikor joga van kérni az adatok haladéktalan törlését, a jelen tájékoztatóban megadott e-mail címen vagy postai úton levélben.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A kezelhető személyes adatok köre: A természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési, önéletrajzi adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, és a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés.

A személyes adatok kezelésének célja: Jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A személyes adatokat: a Társaságnál munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezető, munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók, munkavállaló irányítói ismerhetik meg.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jelentkezés, pályázat elbírálásáig. Ezt követően az érintett személy hozzájárulásával, a hozzájárulásban meghatározott ideig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait haladéktalanul törli.

Munkavállalók adatainak a kezelése

A munkavállalók külön részletes tájékoztatást kapnak személyes adataik kezeléséről.

5. Adatok továbbítása, átadása

A társaság részére könyvviteli, könyvvezetési, adózási szolgáltatás nyújtó: EU-TAX Consulting Kft. 6724 Szeged, Árvíz u. 4/A , Cg. 06-09-007933 , ügyvezető: Szabó László ) az adatfeldolgozó a jogszabályok betartásával jár el.

Bizonyos esetben a Társaságnak jogi szolgáltatást nyújtó Dudás Ügyvédi Iroda ( 6725 Szeged, Apáca utca 13. I. 4. ) részére is továbbíthat a Társaság személyes adatokat, például szerződés előkészítése, vitás jogi kérdések esetén. Az ügyvédi iroda, a megbízott ügyvéd a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a 2017. évi LXXVIII. törvénynek megfelelően kezeli az átadott adatokat.

Ha egyéb jogszabályban nem szabályozott esetben harmadik személy részére adattovábbítás szükségessége merül fel, a továbbításra az érintett hozzájárulása alapján történhet, az adattovábbítás jogalapja és címzettjéről való előzetes tájékoztatás mellett.

Az adatok átadására hatósági megkeresések esetén kerülhet sor (pl. NAV ellenőrzés), illetve a szerződés teljesítése érdekében bizonyos esetekben szükség lehet rá (pl. pályázatíró céggel való együttműködés, közreműködő szervezet felé történő adatszolgáltatás), amennyiben ez túlmutatna az adatkezelés eredeti célján, az adatokat kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén adjuk át harmadik fél részére.

6. Adatbiztonság

A társaságunk az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

A személyes adatokhoz csak azok a munkatársaink férnek hozzá, akiknek feladataik ellátásához szükségük van azok megismerésére.

Az adatok biztonsága érdekében

 • az informatikai rendszer tervezése és üzemeltetése során felmérjük és figyelembe vesszük a lehetséges kockázatokat, törekedve azok folyamatos csökkentésére
 • figyelemmel kísérjük a felmerülő fenyegetéseket és sérülékenységeket (mint pl. számítógépes vírusok, számítógépes betörések, szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások, stb.), hogy időben intézkedhessünk azok elkerülése, elhárítása érdekében
 • az informatikai eszközöket valamint a papíron kezelt információkat védjük az illetéktelen fizikai hozzáférés, valamint a környezeti hatások (pl. víz, tűz, elektromos túlfeszültség) ellen
 • az informatikai rendszerünk megfigyelésével gondoskodunk a lehetséges problémák, események felderítéséről
7. Az érintettek jogai

Minden érintettnek joga van:

 • Az őt érintő adatkezelésről annak megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
 • Hozzáférjen az őt érintő adatkezeléssel kapcsolatos minden információhoz
 • Hibás, pontatlan, hiányos adatainak helyesbítését kérni
 • Személyes adatainak törlését (elfelejtését) kérni
 • Az adatkezelés korlátozását kérni
 • Tiltakozni adatainak bizonyos esetekben történő, pl. marketing célú felhasználása ellen
 • Jogorvoslattal élni az adatkezeléssel szemben

Ezeket a jogokat az érintettek az 1. pontban megadott elérhetőségeink használatával, írásban gyakorolhatják. Minden megkeresésre igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 munkanapon belül válaszolni

Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése esetén a természetes személynek joga van a hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: [email protected]

Letölthető állományok